การประชุมซักซ้อมเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน

                     ในวันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมซักซ้อมเรื่องการเบิกจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙