วันดินโลก

                ในวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ที่แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันดินโลกในฐานะทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม โดยมีนายเชฎฐรุจ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานวันดินโลก

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามมอบปัจจัยการผลิตให้แก่ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนสมุทรสงครามพร้อมมอบบัตรดินดีเด่นแก่เกษตร/หมอดิน จำนวน ๕ ราย ต่อด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และยุวเกษตรกร ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกและเยี่ยมนิทรรศการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙