ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่คลองวัดประดู่

            ในวันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒  นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่คลองวัดประดู่ อำเภออัมพวา เพื่อสำรวจเส้นทางน้ำที่มีความยาวกว่า ๒๐ กิโลเมตร ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดราชบุรีและมีบ้านเรือนของประชาชนอยู่ริมน้ำทั้งสองฝั่งคลองบางช่วงยังมีความหนาแน่นอยู่ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในลำคลองวัดประดู่ และจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานแต่ละฝ่ายขึ้นมาดำเนินการ โดยแต่ละคณะได้ดำเนินงานในส่วนของคณะและรายงานผลให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดได้ทราบความก้าวหน้า

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวว่า ขณะนี้ทางจังหวัดสมุทรสงครามได้ประสานขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมืองที่จะนำเครื่องดูดเลนและอุปกรณ์กำจัดผักตบชวาเข้ามาดำเนินการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการขุดลอกเลนและกำจัดผักตบชวาที่มีอยู่อย่างหนาแน่น ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ดำเนินการกิจกรรมลงแขกลงคลองอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตาม แต่ไม่สามารถกำจัดได้อย่างถาวร ในขั้นตอนแรกมอบหมายให้ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ประสานขอความร่วมมือจากประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมฝั่งคลองในการที่จะขุดลอกเลนตะกอนในคลองวัดประดู่ว่าพร้อมที่จะสนับสนุนพื้นที่ในการนำเลนที่ขุดลอกมาไว้ในพื้นที่ของตนเองหรือไม่ เพื่อที่จะวางแผนให้มีการขุดลอกเลน นำจำพวกวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำออกให้หมด เพื่อดูแลรักษาสภาพแหล่งน้ำไม่ให้ตื้นเขิน รักษาคุณภาพน้ำไม่ให้เน่าเสีย และระบบนิเวศน์ในแหล่งน้ำเกิดความสมดุล ตลอดจนเพื่อบูรณาการประสานการปฏิบัติในรูปแบบ บูรณาการโดยความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน และเกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียให้เกิดความยั่งยืนสืบไป เมื่อดำเนินการแล้วจะมีเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ถึงผลการดำเนินการ ในการสะท้อนปัญหาและแนวทางที่เป็นความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้การแก้ไขปัญหาอันยาวนี้ได้หมดไปอย่างยั่งยืนต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙