การประชุมเตรียมจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณียกระดับปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ไวรัสโควิค-19

                 ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓  นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมเตรียมจัดทำแผนเผชิญเหตุกรณียกระดับปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ไวรัสโควิค-19 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ชั้น๕ โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ,นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า ตามที่ศูนย์โควิด – 19 กระทรวงมหาดไทยได้มีโทรสารสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมในการดำเนินการในกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)ในการยกระดับการปฏิบัติการ การจัดเตรียมพื้นที่รองรับการกักตัวในพื้นที่จังหวัด Local Quarantine ได้จัดทำแผนเผชิญเหตุ การเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม,คลังเก็บอาหารและเครื่องดื่มของบริจาคที่หอประชุมสมุทรสามัคคีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ จุดประชาสัมพันธ์ให้ข่าว ศูนย์โควิค-๑๙ จังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้ให้ข่าว,ด้านการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชน และทุกภาคส่วนถึงความจำเป็นในการปฏิบัติการเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ผ่านช่องทางเวบเพจ COVID-19 จังหวัดสมุทรสงคราม,เวบเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม รถประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งโดยเพิ่มความถี่,รายการ ผู้ว่าฯพบประชาชน ทางโทรทัศน์ท้องถิ่น และสถานีวิทยุฯกรมเจ้าท่าสมุทรสงคราม ,การวางมาตรการควบคุมการกักตุนสินค้าและการวางแผนจัดระบบการขนส่งสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนกรณียกระดับปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ไวรัสโควิค-๑๙ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เร่งดำเนินการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙