รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงเยี่ยมจุดตรวจดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

              ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๕.๐๐ น. นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงเยี่ยมจุดตรวจดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม   โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายธนากร ภู่พันธ์ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดฯ, ฝ่ายปกครองอำเภออัมพวา, สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสงคราม, เจ้าหน้าที่กรมน.จ.สมุทรสงคราม, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่การตรวจเฝ้าระวังสังเกตอาอาการผู้เดินทางและสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

โดยผลการปฏิบัติไม่พบผู้มีอาการและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดโรคฯ เหตุการทั่วไปปกติ ณ จุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-2019 บริเวณสถานีตำรวจภูธรยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  และณ จุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-2019 บริเวณถนนสมุทรสงคราม-ปากท่อสายเก่า หมู่ที่ ๘ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

และในเวลา ๑๘.๐๐ น. เยี่ยมจุดตรวจดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม บริเวณถนนเอกชัย(สี่แยกลาดใหญ่) โดยมีนายกฤต อินธนพรรณ ป้องกันอำเภอเมืองสมุทรสงคราม, ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองฯ, สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอเมืองฯ, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม. ปฏิบัติหน้าที่การตรวจเฝ้าระวังสังเกตอาอาการผู้เดินทางและสร้างความรับรู้แก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ โดยผลการปฏิบัติไม่พบผู้มีอาการและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดโรคฯ เหตุการทั่วไปปกติ ณ จุดคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-2019 บริเวณถนนเอกชัย(สี่แยกลาดใหญ่) ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙