การประชุมชี้แจ้งข้อสั่งการและติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

             ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓  นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ชั้น ๔ เพื่อรับฟังคำชี้แจ้งข้อสั่งการและติดตามการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ จากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.)

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙