ผู้ว่าราชการจังหวัดหวัดสมุทรสงคราม รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า

             ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๖. ๒๐ น. นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดหวัดสมุทรสงคราม รับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า จำนวน ๗๒๔ ชิ้น จากนางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีหัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมมอบ เพื่อให้ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) จังหวัดสมุทรสงคราม นำไปสนับสนุนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ต่อไป

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙