พิธีสวดพระอภิธรรมธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระเทพสมุทรโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕

               ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน ในพิธีสวดพระอภิธรรมธรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระเทพสมุทรโมลี อดีตเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ โดยนางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ายฯ พัฒนาการอำเภอ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ร่วมเป็นเจ้าภาพฯ

สำหรับการสวดพระอภิธรรมฯ นี้ จะมีทุกวันพุธ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระเทพสมุทรโมลี ท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่องานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอย่างมาก โดยได้เมตตารับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ มาโดยตลอด และร่วมสมทบปัจจัยเข้ากองทุนปีละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙