โครงการ Kick Off คนแม่กลองเดินตามรอยเท้าพ่อ ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ภายใต้แผนปฏิบัติการ ๙๐ วันเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

                 ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการ Kick Off คนแม่กลองเดินตามรอยเท้าพ่อ ปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ ภายใต้แผนปฏิบัติการ ๙๐ วันเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านบางแสมน้อย หมู่ ๔ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 กลายเป็นโรคระบาดทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทย เพื่อเป็นการลดรายจ่ายของประชาชนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว โดยให้จังหวัดส่งเสริมรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนโดยมีสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเป็นกำลังสำคัญ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งจังหวัดสมุทรสงครามเริ่มจุดนำร่อง ณ ศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านบางแสมน้อย หมู่ ๔ ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ด้วยการมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้ผู้แทนตำบลในเขตพื้นที่แต่ละอำเภอ จำนวน ๑๒ ชนิดพันธุ์ และเอามื้อสามัคคีลงแปลงปลูกผักสวนครัวในแปลงนำร่อง ให้เป็นชุมชนละ ๑ แห่ง รวมทั้งเป็นธนาคารพันธุ์ผักที่ชาวบ้านสามารถนำพันธ์มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันได้อย่างน้อยตำบลละ ๑ แห่ง

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙