การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

               ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัด โดยมีนางสาวกัณฐชา วิญญูวิริยวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม ทำหน้าที่เลขานุการ พร้อมคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบนโยบายการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม (AIC) สถานการณ์และการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ไตรมาสที่ ๓ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรช่วงฤดูฝน เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด ยุทธศาสตร์นำการผลิต ข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด และพิจารณา คำสั่งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอำเภอ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙