กิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และตามนโยบายสมุทรสงครามเมืองแห่งความสุข ( City of Happiness)

             ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และตามนโยบายสมุทรสงครามเมืองแห่งความสุข ( City of Happiness) ณ โรงเรียนธรรมชาติป่าเลน ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีกลุ่มนักท่องเที่ยวนำบุตรหลานจากหลายจังหวัดและผู้สนใจรวมประมาณ ๑๐๐ คน ร่วมปลูกต้นโกงกางใบใหญ่ จำนวน ๕๐๐ ต้น ซึ่งมี นายวิสูตร นวมศิริ หรือผู้ใหญ่แดง แนะนำและให้ความรู้การปลูกป่าชายเลนการเรียนรู้ธรรมชาติป่าชายเลน รวมทั้งประโยชน์ของการปลูกป่าชายเลน

 

ด้านนายชรัส บุญณสะ กล่าวว่า ในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีนโยบายสมุทรสงครามเมืองแห่งความสุข ( City of Happiness) ซึ่งให้ความสำคัญใน ๕ เรื่องคือ ความสะอาดของบ้านเมือง (clean) ความสะดวกปลอดภัยการเดินทาง(safety) ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Green) ส่งเสริมสุขภาพ/ ลดโรค NCDs (Health) และสังคมเอื้ออาทร (sharing society) กิจกรรมการปลูกป่าชายเลนถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นนโยบายของจังหวัดในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในอนาคตจะส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชุมชนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้และสัมผัสธรรมชาติของป่าชายเลน ไม่ว่าจะมาทำกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน ชมบรรยากาศความหลากหลายของพันธุ์ไม้นานาชนิด ชมนก และเรียนรู้สัตว์ต่าง ๆ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙