การประชุมใหญ่สามัญประจำปีหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม

             ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมโรงแรมริเวอร์ตัน จ.สมุทรสงคราม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม หอการค้าจังหวัดสมุทรสงครามกำหนดจัดขึ้นตามข้อบังคับแห่งหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายบุญสร้าง บุญกอง ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุมดังกล่าว

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙