โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

                ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณโรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ ๑๐ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ร่วมกับโรงเรียนไทยรัฐวิทยา จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว นักเรียน ร่วมกันปลูกป่าโกงกางใบใหญ่ จำนวนกว่า ๑๗๐ คน พร้อมทั้งเก็บขยะบริเวณพื้นที่ป่าชายเลน

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมนี้ เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ชายฝั่ง อนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ เรียนรู้แนวคิดการอนุรักษ์ป่าชายเลน สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นที่พักผ่อน เรียนรู้ธรรมชาติ สัตว์น้ำ รวมทั้งนกนานาชนิดอีกด้วย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙