การประชุมให้ความรู้และให้แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการรณรงค์ด้านความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (Safety)

          ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวริศธิ์นันย์ เสือทอง นายอำเภอบางคนที เป็นประธานการประชุมให้ความรู้และให้แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการรณรงค์ด้านความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (Safety) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา "เมืองแห่งความสุข" (City of Happiness) ณ วัดบางคณฑีนอก อำเภอบางคนที โดยมีนายยศกร สุขสอาด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม/เลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบางคนที ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

โดยการให้ความรู้และให้แนวทางการดำเนินการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการรณรงค์ด้านความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (Safety) ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา      "เมืองแห่งความสุข" (City of Happiness)พร้อมด้วย นางสาวรัชนิดา หนูเรือง ผู้จัดการ บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด สาขาสมุทรสงคราม ให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และโครงการหมวกนิรภัยราคามาตรการองค์กร ณ วัดบางคณฑีนอก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อส่งเสริมและสร้างวินัยจราจรโดยการสวมหมวกนิรภัยก่อนการขับขี่รถจักรยานยนต์ทุกครั้ง เพื่อลดความเสี่ยงและปัญหาการบาดเจ็บที่รุนแรง และลดอัตราการพิการหรือทุพพลภาพจากการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถจักรยานยนต์

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙