พิธีปิดโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง"

           ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายชรัส  บุญณสะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" เรือนจำกลางสมุทรสงคราม กรมราชทัณฑ์ และมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ต้องขังที่ผ่านการฝึกอบรม พร้อมปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ จำนวน ๑๘ คน โดยมีนายมานุช สร้อยเพชร  ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วม 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้มีการฝึกโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" เรือนจำกลางสมุทรสงคราม กรมราชทัณฑ์ เพื่อมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิด การฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ไปใช้เพื่อพึ่งพาตนเอง ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ทั้งสามารถช่วยเหลือผู้อื่น ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ในภายหลังพ้นโทษ

สำหรับโครงการพระราชทาน "โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง" เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเงื่อนไขของพื้นที่ โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา ๑๔ วัน ระหว่างวันที่ ๑๘  กันยายน – ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ซึ่งการฝึกอบรมแบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นที่ ๑ อบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ ๒ แปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เช่น การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การสร้างพื้นที่จำลองและวางแผนการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง พออยู่ พอกิน พอใช้ การปฏิบัติในพื้นที่จริง และขั้นที่ ๓ สรุปและประเมินผล

ทั้งนี้ การฝึกอบรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วนตามหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ผ่านการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยน ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้อื่นได้ต่อไป และเยี่ยมชม “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙