การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

              ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓  ณ  ห้องประชุมชั้น ๑  อาคารฝึกอบรม  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม  นายสุเมธ  ธีรนิติ  ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ  ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  โดยมีนางสาวสุมาลี  สุวรรณเกต  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม  ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ  ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

ทั้งนี้  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยในการขับเคลื่อนตามโครงการดังกล่าว  ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ  ประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว  ดำเนินการสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย  ให้การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง  นำนักเรียนกลุ่มเป้าหมายไปศึกษาดูงาน  จัดฝึกอบรมทักษะอาชีพ จัดเตรียมตลาดแรงงาน พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ และสรุปรายงานผลการดำเนินโครงการฯ  โดยมีหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม,  ศึกษาธิการจังหวัดฯ ,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ, ท้องงถิ่นจังหวัด และจัดหางานจังหวัด บูรณาการการในการขับเคลื่อนโครงการฯ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙