การประชุมการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่

          ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ ณ ศากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยการลงพื้นที่รองนายกรัฐมนตรี ได้ฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานกระบวนการดำเนินงานและผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายชรัส  บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้การต้อนรับ บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของจังหวัดในภาพรวมโดยได้เห็นชอบแนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่โดยการใช้ระบบ TPMAP

เพื่อให้การดำเนินช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความต่อเนื่อง ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประชาชน นำไปสู่การพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง นอกจากนี้ ในการประชุมดังกล่าวผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม, ผู้แทนจังหวัดขอนแก่น, เชียงราย, นครพนม นครศรีธรรมราช และ อุทัยธานี ได้มีการนำเสนอตัวอย่างการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ พร้อมทั้งนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมของกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี  ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP ในดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในระดับพื้นที่ร่วมมือกับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาแก้ไขปัญหาคนทุกช่วงวัย และการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาความถูกต้องและครอบคลุมของข้อมูลในระบบให้ครบถ้วนทุกพื้นที่ และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งงบประมาณในการให้การแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ รวมถึงให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติยกร่างคำสั่งที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานและภาคีการพัฒนาต่าง ๆ พัฒนาระบบ TPMAP ให้มีข้อมูลและประเด็นการพัฒนาที่ครอบคลุมมิติการแก้ปัญหาความยากจนและมิติการพัฒนาต่าง ๆ โดยใช้จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นจังหวัดโมเดลไปดำเนินการต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙