พิธีเปิดโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

              ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมคุ้มพญาซอรีสอร์ท อำเภอเมืองสมุทรสงครามนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง  โดยมีนายนัธทวัฒน์  โพธิ์เขียวท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการบริโภคภาคครัวเรือนโดยการจ้างงานประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ให้ปฏิบัติงานเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่นเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน ได้มีความรู้และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ การกระจายรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

เนื่องจากการก่อให้เกิดการจ้างานสร้างอาชีพในท้องถิ่นเพิ่มเติมโดยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นที่ผ่านการอบรม จะมีคุณสมบัติประกอบอาชีพ นักบริบาลในสถานประกอบการ เพื่อรองรับสังคมสูงอายุ  ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแล ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม เพื่อลดปัญหาทางสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ และการดำรงชีวิตของประชาชน ซึ่งจะลดค่าใช้จ่าย ของรัฐในการดูแลรักษา   โดยมีผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการฯ จำนวน  ๓๗ คน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙