การประชุมหารือเรื่องการประกวดรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๔

         ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุมหารือเรื่องการประกวดรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๔ ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงครามได้กำหนดนโยบาย “ทุกข์ของราษฎร์ คืองานของเรา” โดยให้ส่วนราชการต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างจริงจัง รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการให้บริการภาครัฐของส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสงครามอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของภาครัฐ จึงให้มีการรวบรวมผลงานที่มีผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์           ส่งเข้าประกวดรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ซึ่งรางวัลดังกล่าวแบ่งเป็น ๕ ประเภทคือ ๑.เปิดใจใกล้ชิดประชาชน, ๒.สัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม, ๓.ผู้นำหุ้นส่วนความร่วมมือ, ๔.เลื่องลือขยายผล และ ๕.ร่วมใจแก้จน

  สำหรับจังหวัดสมุทรสงครามได้รวบรวมผลการดำเนินงานที่มีการดำเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป และยังคงดำเนินการอยู่ รวมถึงมีผลการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาในพื้นที่อย่างมีนัยสำคัญ จำนวน ๘ ผลงาน คือ ๑.การฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนหลังจากวิกฤตโควิด ๑๙, ๒.การแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม กรณีน้ำตาลมะพร้าวแท้, ๓.การส่งเสริมอาชีพผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ, ๔.การส่งเสริมกิจกรรมการปลูกป่าชายเลน,๕.การบูรณาการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีน้ำเน่าเสียจากคลองวัดประดู่,๖.การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวตลาดน้ำท่าคา,๗.โครงการคลองสวยน้ำใสด้วยชุมชนและ๘.การแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียจากครัวเรือนและสถานประกอบการ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ละโครงการไปจัดทำรูปแบบการนำเสนอผลการดำเนินงาน เช่น ความเป็นมา แนวคิดในการดำเนินการ วัตถุประสงค์ แบบจำลองหรือกรอบแนวทางที่ใช้ในการขับเคลื่อน วิธีการและผลของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลเลิศรัฐต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙