ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดสมุทรสงคราม ประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันชาติ

             ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางคนที  รวมกันใส่เสื้อเหลือง รวมตัวกันกว่า  ๓๐๐ คน ยื่นหนังสือต่อนายวริศธิ์นันย์ เสือทอง นายอำเภอบางคนที ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางคนที ต่อด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองสมุทรสงครามและชมรมคนรักสถาบัน รวมตัวกัน กว่า ๒๐๐ คน ที่หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม และหน้าที่ว่าการอำเภออัมพวา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภออัมพวากว่า  ๒๐๐  คน ยื่นหนังสือต่อนายอำเภอ  เพื่อแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

โดยขอยึดคำสัตย์ปฏิญาณ ว่าจะจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ โดยการดำเนินการปกป้องสถาบันหลักของชาติใน ครั้งนี้ จะเป็นการจุดประกายของการสร้างความสันติสุข ความสามัคคี และความสมานฉันท์ของคนในชาติ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งสามอำเภอ  จึงขอประกาศเจตนารมณ์ปกป้องสถาบันหลักของชาติไว้ และพร้อมที่ จะปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วยชีวิต ทั้งนี้  หนังสือที่แต่ละชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทั้งสามอำเภอได้ยื่นหนังสือแสดงจุดยืนต่อนายอำเภอ จะส่งต่อมายังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อรายงานต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาลต่อไป .

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙