optionen handel.

เจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและผู้กระทำการขอทาน

            ในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓  ณ บริเวณลานหน้าเวทีการแสดงเทศกาลกินปลาทู  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม   นางสาวสุพัตรา  ตะกรุดทอง  ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงคราม   พร้อมด้วย  นำส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฯ       พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ  กำลังพลทหาร กอ.รมน.จังหวัดฯ เจ้าหน้าที่ตำรวจ  ร่วมลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและผู้กระทำการขอทาน 

 

     โดยได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ พร้อมแจกจ่ายแผ่นพับ  ให้ประชาชนได้รับทราบเกี่ยวกับข้อกฏหมายพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.๒๕๕๙   รณรงค์ให้ประชาชนร่วมมือกันไม่สนับสนุนขอทาน ไม่ส่งเสริมการค้ามนุษย์ หรือการทารุณกรรมเด็ก  ซึ่งผู้ใดแสวงหาประโยชน์จากผู้ทําการขอทานโดยการใช้ จ้าง วาน สนับสนุน ยุยงส่งเสริม หรือกระทําด้วยวิธีการอื่นใดให้ผู้อื่นทําการขอทาน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หากพบเห็นให้แจ้งได้ที่สายด่วน  ๑๓๐๐  

      ทั้งนี้  จังหวัดสมุทรสงคราม  ได้กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนจังหวัดสมุทรสงคราม  สู่เมืองแห่งความสุข “CITY OF HAPPINESS”  ใน ๕ ประเด็น  โดยประเด็นที่ ๕ สังคมเอื้ออาทร “Sharing Society” เป้าหมายให้จังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นจังหวัดปลอดขอทาน  โดยให้มีกลไกในการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้กระทำการขอทาน  รวมทั้งมีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการขอทานในจังหวัดอย่างมีระบบและมีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม เกิดการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันในทุกภาคส่วนในการควบคุมคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้กระทำการขอทานและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙