optionen handel.

การอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มน้ำตาลมะพร้าวแท้แม่กลอง

               ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการอบรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มน้ำตาลมะพร้าวแท้แม่กลอง  ณ ห้องประชุมโรงแรมชูชัยบุรี ศรีอัมพวา โดยมีนางนางสาวศิริรัตน์ กองทอง หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้แม่กลองให้แก่เกษตรกรเข้าถึงปัจจัยการผลิตด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปพัฒนาบรรจุภัณฑ์น้ำตาลมะพร้าวแท้แม่กลองเพิ่มขีดความสามารถด้วยการใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม มีเกษตรกรที่ทำน้ำตาลมะพร้าวแท้ จำนวน ๕๐ ราย เข้ารับการอบรม โดยมีวิทยากรจากสถาบันอาหารมาบรรยายให้ความรู้

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙