optionen handel.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

           ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสุพจน์  ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  ลงพื้นที่เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และเป็นการกระตุ้นให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ของส่วนราชการ ดังนี้ ๑.แขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม ๒.โครงการชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม  ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙