optionen handel.

โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม

             ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  นายชรัส  บุญณสะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีนายสันชัย  พัฒนะวิชัย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ  พร้อมด้วย  หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องราวร้องเรียนทุกข์ของหน่วยงานต่างๆ อำเภอทุกอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชน ที่เป็นเครือข่ายของศูนย์ดำรงธรรมในจังหวัดฯ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนกว่า ๑๐๐ คน 

 

 การจัดโครงการดังกล่าวนี้  เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการต่าง ๆ อำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคประชาชนที่เป็นเครือข่ายในการปฏิบัติงานของศูนย์ดำรงธรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙