optionen handel.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

           ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมแขวงทางหลวง สมุทรสงครามนายสุพจน์  ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามการใช้งบประมาณจังหวัด  ลงพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของหน่วยงานประกอบด้วย แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ,สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม ,วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา,.วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ,วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม  ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวง สมุทรสงคราม  เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ และเป็นการกระตุ้นให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ การใช้จ่ายของภาครัฐเป็นกลไกสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙