optionen handel.

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดภาพถ่าย “ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี ๒๕๖๓”

           ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม   นายอภิชาญ  ปานปรีชา   ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดภาพถ่าย “ส่งเสริมการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ปี ๒๕๖๓” โดยมีคณะกรรมการ  ประกอบด้วย  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจังหวัดสมุทรสงคราม  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม  ประธานชมรมภาพถ่ายสมุทรสงคราม  และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ  เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

      การจัดประกวดภาพถ่ายในครั้งนี้  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสงคราม  และอนุรักษ์ประเพณีทอดผ้าทางน้ำที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน  โดยมีผู้สมัครเข้าร่วมประกวดจำนวน  ๑๖ ราย  สรุปผลการตัดสินการประกวดภาพถ่าย  ได้ดังนี้   รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  นายเพิ่มศักดิ์  วรรณยิ่ง  จะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร , รองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่   นางสาวอัจฉรีย์  มานะกิจ  จะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร , รองชนะเลิศอันดับ ๒  ได้แก่ นางสาวปัทมพร  วชิรญานนท์ จะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร  , และรางวัลชมเชย มี ๓ รางวัล  เงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร  ได้แก่  นางสาวชญาณิศา  วรรณา  ,นายพลกฤษณ์  คล่องแคล่ว  และนายจิรายุส  พูลสวัสดิ์   โดยได้จะนำผลการตัดสินเผยแพร่ทางเว็บไซด์/เว็บเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าประกวดและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ  ซึ่งภาพที่ส่งประกวดดังกล่าว  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม  จะได้นำไปใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรสงครามต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙