optionen handel.

โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

           ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่อาคารอเนกประสงค์วัดคริสต์ใน อำเภอบางคนที  นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานเปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน พร้อมจัดเวทีประชาคมรับทราบปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และนำหน่วยงานต่าง ๆ ลงพื้นที่ให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้บริการประชาชน

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ มอบเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ จำนวน ๒๐ ทุน ๆละ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นทุนในการสนับสนุนการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม มอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ยากไร้ จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยมีนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด,พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัด,นายอนุกูล เรือนแก้ว  ปลัดจังหวัด นายอำเภอเมืองสุมทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ในพื้นที่ร่วมโครงการดังกล่าว 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  กล่าวว่า การจัดเวทีรับทราบปัญหาความเดือนร้อนและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลบางยี่รงค์ในครั้งนี้  จากการนำเสนอของผู้นำท้องถิ่นและท้องที่ แจ้งว่ามีความเป็นอยู่อย่างสงบ ปัญหามีไม่มากนัก เช่น วัชพืชจากจังหวัดใกล้เคียงไหลลงคลองตาจ่าทำให้คลองตื้นเขิน         ปัญหาที่ ๒ สายสื่อสาร ไม่เป็นระเบียบ และสภาพเสาไฟฟ้าริมคลองเอนมาก และปัญหาที่ ๓ การปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางให้มีความสะอาด  ซึ่งทั้งสามปัญหานี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบเข้าไปดำเนินการพร้อมรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดรับทราบผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิก ออกไปใช้สิทธิในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ในหน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อ อย่าเพิกเฉยให้เสียสิทธิ 

 นอกจากนี้คลังจังหวัดสมุทรสงคราม  ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการคนละครึ่งในเฟสที่ ๒ เมื่อดำเนินการครบแล้ว รัฐบาลจะโอนเริ่มโอนเงินวันละ ๑๕๐ บาท เข้ามาในแอปฯ เป๋าตัง และเริ่มสแกนซื้อสินค้ากับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแอปฯ ถุงเงิน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๖:๐๐-๒๓:๐๐ น.ที่สำคัญ ผู้ที่ได้รับสิทธิจากการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส ๒ หากไม่ใช้สิทธิครั้งแรกภายใน ๑๔ วันตามที่กำหนด จะถูกตัดสิทธิเหมือนเฟสแรกโดยจะนำสิทธิดังกล่าวมาเปิดลงทะเบียนในรอบถัดไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙