optionen handel.

โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี"

             ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายอภิชาญ  ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฯบูรณาการร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม      โดยนายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงครามพร้อมคณะ ลงพื้นที่แจกเอกสารประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนักรู้ เข้าใจ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี" ณ บริเวณวัดคริสต์ใน ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน

 

 ทั้งนี้ นายสัตวแพทย์ปรีดา  ถาวรประดิษฐ์ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ได้นำหน่วยเคลื่อนที่บริการทำหมันสุนัข แมว ให้กับประชาในพื้นที่ตำบลบางยี่รงค์ และใกล้เคียงซึ่งมีประชาชนนำสุนัข และแมวมาทำหมัน เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงคราม มีสุนัขและแมว จำนวน ๖๐,๐๐๐ ตัว  สุนัขจรจัด   ๕,๐๐๐ ตัว ในปี ๒๕๖๓ พบสุนัขติดโรคพิษสุนัขบ้า ๑ ตัว แต่ไม่ได้มีการแพร่เชื้อแต่อย่างใด

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙