optionen handel.

พิธีอันเชิญและเฉลิมฉลองรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

            ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสุพจน์  ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีอันเชิญและเฉลิมฉลองรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม โดยวิทยาลัยสารพักช่างสมุทรสงครามได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาวิชาชีพจากภาคกลาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นสถานศึกษาเดียวในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ สำหรับรางวัลพระราชทานถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงกระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานรางวัล 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙