optionen handel.

การประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๔) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

               ในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบางคนที ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  นายสุพจน์  ยศสิงห์คำ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๔)  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  โดยมีนายสาคร  หอมวัฒนวงศ์  ผอ.สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

        ทั้งนี้  จังหวัดสมุทรสงคราม  ได้รับเกียรติจากสมาคมกรีฑาผู้สูงอายุไทย  ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทย  ครั้งที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๔) ระหว่างวันที่ ๔-๗  มีนาคม  ๒๕๖๔  ณ จังหวัดสมุทรสงคราม  และจังหวัดฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ ๒๖ (พ.ศ.๒๕๖๔)  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันฯ  โดยได้แบ่งคณะกรรมการฯ  ออกเป็น ๙ ฝ่าย  ประกอบด้วย  คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ   ฝ่ายจัดการแข่งขัน  ฝ่ายเลขานุการ  ฝ่ายการแพทย์ พยาบาลและอนามัย   ฝ่ายประขาสัมพันธ์  ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  ฝ่ายที่พักนักกีฬา  ฝ่ายพิธีเปิด-ปิดและงานเลี้ยง  และฝ่ายแสดงสินค้า OTOP เพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙