optionen handel.

โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

              ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓  นางดุษณี อัตนโถ แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำความสะอาดห้องน้ำ เก็บขยะ กวาดถูพื้นศาลาการเปรียญ ศาลาอเนกประสงค์ ณ วัดท้ายหาด ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน อาสาสมัครแรงงานและเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙