optionen handel.

ผู้ว่าฯสมุทรสงครามเป็นประธานประชุมด่วนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสงคราม

           ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัด ชั้น ๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม   เป็นประธานประชุมด่วนคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั้งสามแห่ง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันหารือวางมาตรการในการป้องกัน ควบคุม บุคคลที่มีความเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงครามมีการติดต่อทางการค้าขาย รวมถึงมีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาคร 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  กล่าวว่า ขอให้สถานการณ์ประกอบการที่มีแรงงานปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณอย่างเคร่งครัด ห้ามมีการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวออกจากสถานที่ชุมชุน      ที่อยู่โดยเด็ดขาด ให้ผู้ประกอบการดูแลอย่างเข้มงวด สำหรับคนไทยที่ได้สัมผัสใกล้ชิดกับแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองให้เฝ้าสังเกตุอาการของตนเองและขอให้กักตนเอง ๑๔ วัน    ซี่งจังหวัดสมุทรสงคราม จะออกประกาศขอความร่วมมือตลาดปลา ตลาดสด ตลาดนัด สถานบันเทิงทุกประเภท พื้นที่ที่มีความเสี่ยง นอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบยุติการจัดงานเทศกาลกินปลาทู เพื่อป้องกันปัญหาโควิด-๑๙ เมื่อเวลา ๒๑.๔๐ น.ของวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ สำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการใดที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดสมุทรสาคร   ให้ปฏิบัติงานที่บ้านตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๓ มกราคม ๒๕๖๔ สำหรับประชาชนทั่วไปขอให้ปฏิบัติตนเช่นเดิมอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากาก-แจลล้างมือ แอลกอฮอล์ สบู่ การตรวจวัดอุณหภูมิ การรักษาระยะห่าง  มอบหมายอำเภอนำสปอตประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย รถแห่ เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจกับประชาชนอย่างทั่วถึง หัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบในพื้นที่ขอให้มีการตรวจติดตามและรายงานพร้อมข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง พาณิชย์จังหวัดตรวจสอบราคาสินค้าหน้ากากอนามัย,  แจลล้างมือ แอลกอฮอล์ ห้ามขึ้นราคา ส่วนการจัดกิจกรรม ประชุม สัมมนา งานบุญ งานประเพณี ต่าง ๆ ให้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 

นอกจากนี้ทางตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามมีการบูรณาการกับที่ทำการปกครองจังหวัด,สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทหาร จัดตั้งจุดตรวจคัดกรองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน  ๕ จุด ได้แก่ ถนนทางเข้าเมืองตรงข้ามปั้มเซลล์ ตำบลแม่กลอง  อำเภอเมือง จุดที่ ๒ หน้าหน่วยบริการประชาชนตำบลวัดประดู่ ถนนปากท่อสายเก่า อำเภออัมพวา จุดที่ ๓ หน้าศูนย์จราจรตำบลบางคนที ถนนสมุทรสงคราม-บางแพ         จุดที่ ๔ ศูนย์จราจรลาดใหญ่ ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จุดที่ ๕ หน้าหน่วยถนนทางหลวงชนบท ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙