optionen handel.

จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอ มีชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชน ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม  ณ ศูนย์เรียนรู้ โคกหนองนา โมเดล บ้านบางตะบูน หมู่ ๔ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัด นายอนุกูล  เรือนแก้ว ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมมอบต้นพันธุ์ฟ้าทลายโจรให้กับผู้นำท้องถิ่น จากนั้นร่วมกันห่มดิน โดยใช้ฟาง ใส่อาหารให้แก่ดิน ด้วยการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลงไป เพื่อให้อาหารแก่ดิน แล้วดินจะปล่อยธาตุอาหารให้พืช โดยกระบวนการย่อยสลายของจุลินทรีย์เรียกหลักการนี้ว่า “เลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช” การปฏิบัติเช่นนี้ จะทำให้ดินกลับมามีชีวิต เป็นการ “คืนชีวิตให้แผ่นดิน” ปลูกต้นขนุน,มะเขือ,พริก,  ให้อาหารปลา,เก็บพืชผักสวนครัว 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม   กล่าวด้วยว่า ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชุมชน เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะผู้นำชุมชน ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ และคุณภาพชีวิตให้กับคนในชุมชน         ในรูปแบบการจัดการองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาชมุชน เป็นแหล่งเรียนรู้ ประสบการณ์ในรูปแบบผู้นำชุมชนโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชน ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

สำหรับศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม มีนางจิราพร จันทร์คง เป็นประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ซึ่งโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงครา เพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ทั้ง ๗ ภาคส่วน (ภาครัฐ ศาสนา สถาบันการศึกษา เอกชน ประชาสังคม ประชาชนและประชาสัมพันธ์)

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙