optionen handel.

ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตติป่าชายเลน

             ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ โรงเรียนศึกษาป่าชายเลน หมู่ ๑๐ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติป่าชายเลน โดยมีนายวิสูตร นวมศิริ หรือผู้ใหญ่แดง บรรยายสรุปความเป็นของโรงเรียนศึกษาป่าชายเลนและการปักไม้ไผ่ชะลอคลื่นตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบัน

แต่เดิมเป็นป่าแสมอยู่ด้านในจากการศึกษาจึงได้มีการนำโกงกางใหญ่มาปลูกอยู่ด้านนอก จากเดิมมีพื้นที่ ๓๐๐ ไร่ ปัจจุบันเพิ่มมาอีก ๑๗๐ ไร่ ในแต่ละปีนอกจากจังหวัดสมุทรสงครามจะส่งเสริมให้มีการปลูกป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมีองค์กร และหน่วยงานเข้ามาปลูกป่าอยู่ตลอด ซึ่งขณะนี้มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามาชมธรรมชาติทุกวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า  บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยในจังหวัดสมุทรสงคราม ถือเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ชุมชน ด้านสังคม และด้านความมั่นคงในการดำรงชีวิต การแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายยังขาดความชัดเจนต่อเนื่อง จังหวัดสมุทรสงครามได้ยกระดับปัญหา เป็นวาระของจังหวัดโดยกำหนดเป็นนโยบายที่จะขับเคลื่อน การปลูกป่าชายเลนแบบมีส่วนร่วมจนทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นจนเห็นได้ชัดเจน       จนสามารถพัฒนายกระดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติป่าชายเลนขึ้นมาโดยมีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นหน่วยดำเนินการ เป็นหน่วยดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และเส้นทางท่องเที่ยวตามธรรมชาติป่าชายเลนให้เป็นที่สวยงามน่าสนใจแก่นักท่องเที่ยว มีจุดแลนด์มาร์คถ่ายรูป และพายเรือคายัค ชมอุโมงโกงกางและวิถีการทำนาเกลือเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙