optionen handel.

การประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเห็นชอบผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ

                 ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือ ก.จ.จ.สมุทรสงคราม  ณ ห้องสมุทรสามัคคี  โดยที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบโอนพนักงานเทศบาล ๑ รายเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการจากเทศบาลเมืองสมุทรสงครามมายังกองพัสดุและทรัพย์สิน อบจ.สมุทรสงคราม 

 

   นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมีการสรุปผลการประเมินคือ ส่วนที่ ๑ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด ๙๐ คะแนนจำนวน ๔ มิติได้แก่ ๑.ด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ, ๒.ด้านคุณภาพการให้บริการ, ๓.ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ, และ ๔.ด้านการพัฒนาองค์กร ได้รวม ๘๑.๒๕ คะแนน และเมื่อรวมกับส่วนที่ ๒ คะแนนสัดส่วนของผลการประเมินมาตรฐานในการปฏิบัติราชการ (Core Team) ทุกด้านรวมกัน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน ปรากฏว่า อบจ.สมุทรสงครามมีผลคะแนนเฉลี่ยทุกด้านรวมกัน ๗๘.๓๙ คะแนน เมื่อคิดเป็นคะแนนได้เท่ากับ ๘ คะแนน รวมผลคะแนนการประเมินส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ปรากฏว่า อบจ.สมุทรสงครามได้ ๘๙.๒๕ ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ประเมินที่จะต้องได้  ๗๕ คะแนนขึ้นไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙