optionen handel.

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่ของจังหวัด

           ในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดฯ โดยมี นายแพทย์สันทิต  บุณยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายอนุกูล เรือนแก้ว ปลัดจังหวัด บุคลากรทางการแพทย์  หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ได้รายงานสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ จังหวัดสมุทรสงครามจนถึงขณะนี้มียอดผู้ป่วยสะสม ๑๐,๖๙๐ ราย แยกเป็นคนไทย ๙,๓๔๔ ราย ต่างชาติ ๑,๓๖๔ ราย อยู่ระหว่างการรักษา ๙๘ ราย รักษาหายแล้ว ๑๐,๔๕๕ ราย เสียชีวิตสะสม ๑๓๗ ราย ค้นหาเชิงรุก ๖,๖๙๐ ราย เฝ้าระวังในระบบ ๒,๕๐๑ ราย สำหรับการได้รับวัคซีนประชากรในจังหวัดสมุทรสงครามได้รับวัคซีนครบ ๒ แล้ว ๘๐% และโรคเฝ้าระวังในในฤดูหนาว จำนวน ๔ โรค ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ ท้องร่วง โรคปอดบวม และโรคหัด

 จากนั้นที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณามาตรการการจัดงานเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ที่สาธารณสุขกำหนด (COVID Free Setting) อย่างเคร่งครัด การขออนุญาตจัดงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่และของดีสมุทรสงครามระหว่างวันที่ ๒๐-๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ ณ วัดปากน้ำ ,การจัดพิธีพุทธาภิเษก สวดภาณยักษ์ สวดนพเคราะห์ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ วัดจุฬามณี,พิธีประสาทปริญญาบัตร ของสถาบันการเรียนรู้ปเพื่อปวงชน,การจัดประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม,การจัดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่สะพานแขวนแควอ้อม วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ -๑ มกราคม ๒๕๖๕ และการเปิดสถานศึกษาภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา๒๕๖๔ ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๒ แห่ง 

 โดยมติที่ประชุมเห็นชอบการจัดงานทุกกิจกรรม  โดยจัดพิธีพุทธาภิเษก สวดภาณยักษ์ สวดนพเคราะห์ วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ วัดจุฬามณี มีการลงทะเบียนผ่านระบบแอฟ จำกัดจำนวนคนเข้าร่วมงานและผู้เข้าร่วมงานต้องได้รับวัคซีน ๒ เข็มและตรวจ ATK ภายใน ๗๒ ชั่วโมงถึงจะเข้าร่วมงานได้       ซึ่งทุกกิจกรรมมีมาตรการป้องกันโควิด-๑๙ ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้จำหน่ายสินค้าในงานต้องผ่านการตรวจ ATK และฉีดวัคซีนครบ ๒ เข็ม เป็นอย่างน้อย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙