optionen handel.

จังหวัดสมุทรสงคราม เปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติพร้อมปล่อยขบวนรณรงค์ “วิถีชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

          ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ จังหวัดสมุทรสงคราม ได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ ๒๕๖๕ กิจกรรมขบวนรณรงค์ “วิถีชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” งานวันป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ และปล่อยขบวนรณรงค์ “วิถีชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”โดยมีนายขจร  ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา  รองผู้ว่าราชการจังหวัด พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัด ปลัดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน  องค์กรต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดฯ   และนายคม ศรีเพชร  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน  จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามอ่านสารของนายกรัฐมนตรีเนื่องในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ และนำผู้เข้าร่วมประชุมยืนไว้อาลัยให้ผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติ เป็นเวลา ๑ นาที

 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  กล่าวว่า  ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม  ได้กำหนดแผนบูรณาการในการดำเนินป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ ๒๕๖๕ ขึ้น ในระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ รวม ๗ วัน ภายใต้ชื่อการรณรงค์ว่า “วิถีชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เป้าหมายเพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรอย่างปลอดภัยและมีความสุขในช่วงเทศกาล ปีใหม่ พ.ศ ๒๕๖๕ โดยการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจร่วมแบบบูรณาการ การตั้งด่านอำเภอละ ๒ จุด  รวมทั้งจุดบริการ จำนวน ๓๑ จุด คลอบคลุมทุกตำบล ทั้งในถนนสายหลักและสายรอง และด่านชุมชน / หมู่บ้าน เป็นการป้องปรามและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง โดยเน้นกลุ่มผู้ขับขี่รถจักยานยนต์ ที่ขับขี่ด้วยความเร็ว และเมาสุราขณะขับขี่ การไม่สวมหมวกนิรภัย

 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ตัดริบบิ้นปล่อยปล่อยขบวนรณรงค์ “วิถีชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”โดยภาคีเครือข่ายจากทุกภาคไปยังอำเภอ ตำบล ชุมชนในพื้นที่ทั้ง ๓ อำเภอ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙