optionen handel.

ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม มอบนโยบายการปฏิบัติราชการหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด

           ในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายขจร  ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ พร้อมมอบนโยบายปฏิบัติราชการหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดในโอกาสเดินทางรับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔  โดยมี นายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมพร้อมประชุมและรับมอบนโยบาย  ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการกีฬาของจังหวัด จำนวน ๓ ราย มอบรางวัลหน่วยงานที่มีผลงานการประเมินผ่านเกณฑ์ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลังเพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ หน่วยงาน มอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม จำนวน ๔๐ หน่วยงาน 

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๓ ประเด็น ประกอบด้วย ๑. ให้น้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิแบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” ๒๗ ประการ ๒.การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์โดยแฉพาะในสถานศึกษาการติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๔.การรักษาหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชน ๕.การขับเคลื่อนโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าวประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖                      ๖. ความสำคัญของภาคการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจของจังหวัด เน้นการรักษามาตรฐานความสะอาดและปลอดภัย ๗. การรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ด้านยาเสพติด ปัญหาแรงงานต่างด้าว ๘.การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ เราต้องตระหนักอยู่ตลอดเวลา ร้านค้า ร้านอาหาร แหล่งท่องเที่ยวต้องมีการคัดกรองอย่างเข้มงวด ๙.ด้านจิตอาสาสำหรับผู้ขอความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ๑๐.การทำงานควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ รับรู้ผ่าสื่อช่องทางต่างๆ            ๑๑. การรักษาความสะอาด ความสวยงาม และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจังหวัด เช่น ขยะ ป้ายสองข้างทาง วัชพืช ๑๒.การส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคแอกชน และประชาชนในจังหวัด ได้ร่วมกันเข้าวัดทำบุญ ด้วยการให้หน่วยงานแต่ละหน่วยจับคู่กับวัด เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและเกิดความสามัคคีในชุมชน และ๑๓.ส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทยจากภูมิปัญญาของคนในจังหวัด ทุกวันอังคาร ศุกร์ เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙