optionen handel.

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕

             ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายขจร  ศรีชวโนทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจส่วนราชการเจ้าหน้าที่ ณ จุดให้บริการประชาชนบริเวณใต้สะพานต่างระดับเข้าเมือง ถนนพระราม ๒ กม.ที่ ๖๓ ขาล่องเส้นทางภาคใต้  อำเภอเมืองสมุทรสงคราม และจุดกท.ที่ ๗๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา ขาเข้ากรุงเทพมหานคร   

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  กล่าวว่า จังหวัดสมุทรสงคราม มีจุดตรวจและบริการประชาชนทั้งจังหวัด ๓๗ จุด คลอบคลุมทุกตำบล ทั้งในถนนสายหลักและสายรอง และด่านชุมชน / หมู่บ้าน โดยจุดหลักของแต่ละอำเภอนอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ,ปกครอง,รพ.สต.ในพื้นที่,อสม.,อปพร.,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่แล้ว ยังจิตอาสาพระราชทาน ร่วมอำนวยความสะดวกให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางสัญจรไป-มา รวมทั้งมีการตรวจ ATK ให้กับบุคคลเสี่ยง สถานที่บริการผุ้ขับขี่ที่ต้องการพัก ดื่มกาแฟ ดื่มน้ำ พักรับประทานอาหารระหว่างทาง 

อย่างไรก็ตามจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มีการตั้งเป้าหมายจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ จำนวนผู้เสียชีวิตและจำนวนผู้บาดเจ็บ ที่ต้อง admit ของจังหวัดสมุทรสงครามลดลงเทียบกับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี เกิดอุบัติเหตุ จำนวน ๑๕ ครั้ง  ผู้บาดเจ็บ admit จำนวน ๑๖ คน และเสียชีวิตไม่เกิน ๑ ราย ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยังได้บูรณาการ พร้อมรณรงค์เน้นย้ำในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนขับขี่ปลอดภัย ระมัดระวัง ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙