optionen handel.

จังหวัดสมุทรสงคราม มอบไฟพระฤกษ์ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก แด่เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำไปประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคล

         ในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ พระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร  นายขจร  ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  ถวายไฟพระฤกษ์ แด่พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธรรมยุต) และพระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม(มหานิกาย) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดพิธีถวายไฟพระฤกษ์แด่เจ้าคณะจังหวัดทั้งสองนิกายในครั้งนี้ เพื่อนำไปประกอบพิธีสวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๔ เข้าสู่ศักราชใหม่ ๒๕๖๕  โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พันเอกจิระโรจน์  กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙