optionen handel.

การประชุมติดตามสถานการณ์ประจำวันการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕

            ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ นายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุม ติดตามสถานการณ์ประจำวันการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัด เพื่อติดตามสรุปสถานการณ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕

ซึ่งฝ่ายเลขาฯ รายงานไม่มีการเกิดอุบัติหุต ส่วนสาเหตุของการเกิดอุบัติที่ผ่านมา ดื่มสุราร้อยละ ๑๑.๑๑ ขับรถเร็ว ร้อยละ๖๖.๖๖ ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ ๑๑.๑๑ และทัศนวิสัยไม่ดีร้อยละ ๑๑.๑๑

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙