optionen handel.

ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม ประชุมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นของจังหวัดมีข้าราชการส่งผลงานเข้ารับการประเมิน จำนวน ๙ ราย

          ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายขจร  ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องรับรอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ    ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือจังหวัดคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด เพื่อดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ และลูกจ้างประจำของส่วนราชการในสังกัดส่วนภูมิภาค

โดยให้หมายถึงข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการตำรวจ ลูกจ้างประจำในสังกัดส่วนราชการดังกล่าว เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม   กล่าวว่า   ตามกรอบอัตรากำลังที่มีอยู่จริง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จังหวัดสมุทรสงคราม มีจำนวนข้าราชการ พลเรือนดีเด่น ทั้งสิ้น ๓,๐๙๑  คน สามารถพิจารณาคัดเลือกได้ไม่เกิน ๓ คน ปีนี้มีข้าราชการพลเรือนส่งผลงานเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๒ คน กลุ่มที่ ๒ จำนวน ๖ คน กลุ่มที่ ๓ จำนวน ๑ คน กลุ่มที่ ๔ ไม่มีการส่ง   โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระดับประเทศ) จะเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ(ครุฑทองคำ) ณ สถานที่ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และผู้ที่ได้รับคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี            พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระดับจังหวัด) ให้เข้ารับเกียรติบัตรกับผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามในวันข้าราชการพลเรือนต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙