optionen handel.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่สตรีสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

           ในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่สตรี  ณ ห้องประชุมโรงแรมชูชัยบุรีศรีอัมพวา อำเภออัมพวา โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่สตรี เพื่อให้สตรีได้มีอาชีพเสริม สร้างงานสร้างรายได้ให้กับครอบครัว  โดยสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งมมีสตรีในจังหวัดสมุทรสงครามและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ  เข้ารับการอบรม จำนวน ๘๐ คน 

 

ช่วงเช้าจะเป็นการบรรยาย เรื่อง หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพ โดยนางชยาณี   มัจฉาเดช พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม  จากนั้นฝึกปฏิบัติการทำวุ้นแฟนซี โดยปราชญ์ชุมชน และการทำไข่เค็มสมุนไพร ทั้งนี้การจัดอบรมได้จัดภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙