optionen handel.

ผู้ว่าฯ จังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานเปิดงานการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสม

          ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานเปิดงานงานการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่เหมาะสม ณ หมู่ที่ ๑  แปลงใหญ่มะพร้าวตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา  โดยมีนางสมพิศ ทองดีนอก เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

เนื่องจากจังหวัดสมุทรสงครามได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรขึ้นทุกอำเภอรวม ๓ ศูนย์ และมีเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ๕๖ ศูนย์ โดยองค์ความรู้ที่ปรากฏภายในศูนย์เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับภูมิปัญญาของเกษตรกรซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพื้นที่เพื่อให้เกิดการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง องค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาและโครงการพระราชดำริต่างๆ รวมทั้งการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าให้เกษตรกรได้เข้าถึงและนำไปประยุกต์ใช้ได้กว้างขวางขึ้น 

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะได้เยี่ยมชม การจัดกิจกรรมด้านการเกษตร  การนำเสนอองค์ความรู้ และบริการการเกษตรอื่นๆ โดยวิทยากรจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, การจำหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรรุ่นใหม่หรือกลุ่มยังสมาร์ท  พร้อมทั้งสถานีถ่ายทอดความรู้ ๕ สถานี ประกอบด้วย ๑.การแปรรูปผลิตภัณฑ์มะพร้าวเพื่อเพิ่มมูลค่า        ๒.เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ การใช้รถแมคโคขุดลอกเลนในร่องสวนมะพร้าว โดยโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และการใช้  โดรนฉีดพ่นสารเคมีในสวนมะพร้าว,            ๓.การป้องกันกำจัดศัตรูพืชในมะพร้าว ให้ความรู้เรื่องชนิดศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด  ๔.การบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้ง และ ๕.การใช้เครื่องย่อยกิ่งไม้เพื่อทำปุ๋ยหมัก โดยโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดและการจัดการดินปุ๋ย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙