optionen handel.

ผู้ว่าฯจังหวัดสมุทรสงคราม จัดพิธีมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน ๓๖ แห่ง”เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน เข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

         ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานมอบป้ายศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จำนวน ๓๖ แห่ง ให้นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล โดยมีนางพรนิภา  มาสิลีรังสี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม กล่าววัตถุประสงค์

เพื่อให้ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและให้บริการคนทุกช่วงวัย บูรณาการการบริการสวัสดิการของทุก กรม. ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ จุดเดียวและเป็นองค์รวม เพื่อลดความซ้ำซ้อนของงาน คน งบประมาณ ในการจัดสวัสดิการสังคมของกระทรวง พม. เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน เข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม  และบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางทุกภาคส่วน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙