optionen handel.

ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม เปิดโครงการลงแขกลงคลองเมืองแม่กลองสะอาดตามแนวทางประชารัฐภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

         ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายขจร  ศรีชวโนทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานเปิดโครงการลงแขกลงคลองเมืองแม่กลองสะอาดตามแนวทางประชารัฐภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ บริเวณหมู่ที่ ๗ ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม 

       

มีนายสมจิตร  จริยประเสริฐสิน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน กล่าวรายงาน โดยมีพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฯ นายสันชัย พัฒนะวิชัย หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี นายอำเภอเมืองสมุทรสงคราม จิตอาพระราชทานจาก ส.๑ ทพัน ๑๐๒ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน และประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรม กำจัดวัชพืชในคลองบางปืน เชื่อมต่อ   คลองท่าคา อำเภออัมพวา ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที ระยะกว่า ๒ กิโลเมตร พร้อมริมสองทาง          ข้างถนน

 ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  กล่าวว่า  เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยในชุมชน ถนน ป้ายโฆษณา สายไฟฟ้า สายสื่อสาร แหล่งน้ำ ทะเล รวมทั้งสถานที่สาธารณประโยชน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดด สวยงาม  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจิตอาสากำนันผู้ใหญ่บ้านภาครัฐภาคเอกชนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษาโรคกลุ่มเครือข่ายต่างๆและประชาชนพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อให้จังหวัดสมุทรสงครามมีทัศนียภาพที่สวยงามและยังส่งผลให้ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙