optionen handel.

ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

                 ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัดเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือแผนการดำเนินงาน  เพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแม่น้ำสายหลักและแหล่งน้ำสาธารณะทั้งที่เป็นแหล่งน้ำปิดและแหล่งน้ำเปิด รวมถึงแหล่งน้ำเชื่อมโยงที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมจำนวน ๔๖ คลองให้ปลอดผักตบชวา

  โดยที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานกำจัดผักตบชวา ซึ่งในเดือนธันวาคม ๒๕๖๔  กรมโยธาธิการและผังเมืองได้สนับสนุนเรือกำจัดผักตบชวาขนาด ๐.๒๕ ตัน จำนวน ๖ ลำ เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ในตำบลแพรกหนามแดง ที่คลองแพรกหนามแดง คลองคต คลองขวาง รวมระยะทาง ๑,๘๐๐ เมตร กำจัดได้ ๔๕๐ ตัน, ตำบลกระดังงา คลองสำโรง ระยะทาง ๒,๐๐๐ เมตร กำจัดได้ ๔๘๗.๕ ตัน, ตำบลจอมปลวก คลองท่าคา คลองขวาง คลองมะขวิด คลองสะพานดำ และคลองบ้านใต้ ระยะทาง ๔,๕๐๐ เมตร กำจัดได้ ๗๔๐ ตัน, ตำบลบางนางลี่ คลองบางแค คลองโพงพาง คลองบางนางลี่ และคลองหน้าวัดวรภูมิ รวมระยะทาง  ๒,๐๐๐ เมตร กำจัดได้ ๕๒๓ ตัน และปัจจุบันเรือกำจัดผักตบชวาปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลวัดประดู่ บริเวณคลอง  วัดประดู่ตามภารกิจแก้ไขปัญหาน้ำเสีย

นอกจากนี้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา แนวทางการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลเพื่อสรุปรายงานผลการดำเนินการกำจัดผักตบชวาของจังหวัดสมุทรสงครามต่อเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการบูรณาการแก้ไขปัญหาผักตบชวาทราบทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน ส่วนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมผลการดำเนินการกิจกรรม “โครงการลงแขก ลงคลอง เมืองแม่กลองสะอาด ตามแนวทางประชารัฐ” เดือนละ ๑ ครั้ง, การจัดเก็บผักตบชวาโดยเรือขนาด ๐.๒๕ ตัน ของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลต่างๆ ในจังหวัด, และการดำเนินการโดยหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้รายงานภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙