optionen handel.

ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม ประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจำเดือนเน้นให้ทุกส่วนราชการเข้มงวดมาตราการป้องกันไวรัสโควิด-๑๙ ในเชิงรุก

          ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดฯ นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  ประชุมคณะกรมการและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการระดับผู้แทนกระทรวง เข้าร่วมประชุม และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ประชุมผ่านระบบ ก่อนวาระการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ประกาศเจตนารมจังหวัดคุณธรรม พร้อมลงนาม และเป็นประธานมอบเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ให้กับนักเรียน จำนวน ๔ ราย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ชนะการออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ๑ ราย และมอบเกียรติบัตรให้กับข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน ๗ ราย 

 

 จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้มอบข้อราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการพร้อมชื่นชมการทำงานเชิงรุกของส่วนราชการทุกภาคส่วน พร้อมเน้นย้ำขอให้ทุกส่วนราชการเข้มงวดมาตรการป้องกัน        เชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ ตัวเลขมียอดสูงขึ้น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ดูแลเรื่องแรงงานต่าง ๆ ให้กำชับถึงมาตรการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด กำชับไปยังสถานประกอบการทุกๆแห่งในพื้นที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ประสานขอความร่วมมือกับทุก ๆวัด ให้มีมาตรการในการคัดกรองอย่างเข้มงวดที่มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวหรือประชาชนเข้าไปในวัด    ส่วนสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม กำชับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีมาตารการคัดกรองเชิงรุกและเข้มข้น พร้อมทั้งมั่นตรวจ ATK เป็นประจำและต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ และผู้รับบริการต้องมีประวัติการรับวัคซีน เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันโดยเร็วที่สุด ซึ่งประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนใกล้บ้าน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙