optionen handel.

รองผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม

                 ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ที่ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ฯ ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคมที่ผ่านมา ตามที่ สำนักงาน ปปส.ภาค ๗ ได้แจ้ง เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) โดย นายสมศักดิ์  เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้ลงนามในคำสั่ง ศอ.ปส.ที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการรับทราบการรายงานสถานการณ์ยาเสพติด และแนวโน้มปัญหายาเสพติด ผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน นโยบาย การขับเคลื่อน การดำเนินการ ของ ป.ป.ส. ในภาพรวมในพื้นที่ภาค ๗ และรับทราบผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดสมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙