optionen handel.

จังหวัดสมุทรสงคราม ทาสีทางม้าลาย-ตีเส้นจราจรถนน รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน

                 ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด นายสันชัย พัฒนะวิชัย หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอทั้งสามอำเภอ แขวงทางหลวงสมุทรสงคราม ร่วมกิจกรรม ทาสีทางม้าลาย และตีเส้นจราจรบริเวณทางข้ามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง  จัดทำขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับขี่รถด้วยความประมาท และไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนด

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  กล่าวว่า บริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่ราชการ และเป็นถนนเส้นตรงที่มีผู้ใช้ยานพาหนะสัญจรไปมาเป็นจำนวนมากก  ซึ่งอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงหลัก ๔ ประการ ได้แก่ การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด การดื่มแล้วขับ การขับขี่รถโดยไม่สวมหมวกนิรภัยและการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ซึ่งจากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนน จะเห็นได้ว่าสาเหตุของอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น แท้จริงเกิดจากความประมาทของผู้ขับขี่และมีพฤติกรรมเสี่ยง คือ การขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด  เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง ควบคู่ไปกับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีความตระหนัก มีจิตสำนึก และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙